ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο δεν χρειάζεται ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης, δεδομένου ότι είναι πάντα διαθέσιμο μέσω των αγωγών φυσικού αερίου. Επίσης, οι συσκευές θέρμανσης φυσικού αερίου καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο και μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο σπίτι. Επιπλέον το αέριο σαν καύσιμο έχει πολύ καθαρή καύση, αφήνοντας ελάχιστα υπολείμματα στη συσκευή και επομένως απαιτεί πολύ λίγο καθαρισμό κατά τη συντήρηση

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για ΣΥΝΔΕΣΗ με το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1.Ύπαρξη δικτύου
Πρέπει  το δίκτυο φυσικού αερίου να έχει κατασκευαστεί στον δρόμο μας.

 2.Κατάθεση αίτησης σύνδεσης  και παροχής  Φ.Α.
Καταθέτουμε αίτηση για σύνδεση στην ΕΠΑ. 
(Για σύνδεση πολυκατοικίας ή αυτόνομου διαμερίσματος σε πολυκατοικία απαιτείται η συναίνεση του 50% συν 1 των ψήφων συνιδιοκτησίας).

3.Υπογραφή σύμβασης και τοποθέτηση μετρητή
Εφόσον εγκριθεί η αίτηση σύνδεσης και παροχής Φ.Α, πληρώνουμε τα τέλη σύνδεσης και την εγγύηση, προσκομίζουμε τα αποδεικτικά πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπογράφουμε τη σύμβαση με την ΕΠΑ . 
Η ΕΠΑ τοποθετεί το μετρητή αφού συμφωνήσει την θέση με εμάς.
(Οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να γίνουν και από την εταιρεία μας με σχετική εξουσιοδότηση)

4.Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης 
Ο μηχανικός μας συντάσσει και καταθέτει  τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έγκριση στην ΕΠΑ. Αφού αυτή εγκριθεί, μπορεί  να κατασκευαστεί η εσωτερική  εγκατάσταση από το μετρητή έως το λεβητοστάσιο ή και την κουζίνα και να εγκατασταθούν οι απαραίτητες συσκευές για τη χρήση του φυσικού αερίου.

5.Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης και ενεργοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης η  ΕΠΑ κατόπιν ραντεβού θα πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασης.
Εφόσον όλα είναι εντάξει, θα ενεργοποιήσει το αέριο για την κατοικία μας.
Ο τεχνικός του καυστήρα  θα κάνει τις τελικές ρυθμίσεις στον καυστήρα και θα  εκδώσει σχετικό έγγραφο με τις μετρήσεις .

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Σχετικές Υπηρεσίες

Εδώ θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με το φυσικό αέριο

Για την σύνδεση οποιασδήποτε εγκατάστασης με το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους ή βιομηχανίες απαιτείται υποχρεωτικά να συνταχθεί ειδική μηχανολογική μελέτη φυσικού αερίου και να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου. Η παραπάνω απαίτηση ισχύει τόσο για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που αφορούν υφιστάμενα κτήρια που πρόκειται να συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο του φυσικού αερίου όσο και για νέα υπό κατασκευή κτίρια που βρίσκονται εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων όπως αυτά προσδιορίζονται από σχετική νομοθεσία, ανεξάρτητα αν στην περιοχή υφίσταται ή όχι ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου

Η energian εκπονεί μελέτες εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για κάθε τύπου εγκατάσταση φυσικού αερίου και ειδικότερα :

Μελέτη φυσικού αερίου για την σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου συστήματος κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας, διπλοκατοικίας, μονοκατοικίας, κτηρίου γραφείων, ξενοδοχείου, σχολείου, δημόσιου κτηρίου κ.λ.π.).
Μελέτη φυσικού αερίου για για την σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου συστήματος ατομικής αυτόνομης θέρμανσης, κουζίνας και θερμοσίφωνα αερίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.
Μελέτη φυσικού αερίου για την σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου συστήματος ατομικής αυτόνομης θέρμανσης, συσκευών επαγγελματικής κουζίνας και μπόιλερ παραγωγής ζεστού νερού σε καταστήματα τροφίμων και μαζικής εστίασης (εστιατόριο, ταβέρνα, ψητοπωλείο – σουβλατζίδικο, πιτσαρία, μεζεδοπωλείο, ζαχαροπλαστείο, αρτοποιείο κ.λ.π).

Η ENERGIAN έχοντας την πείρα και θέλοντας να εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες της είναι πρωτοπόρος και οργανωμένα μπορεί να εκδόσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου. Η ENERGIAN διαθέτει ομάδα μηχανικών και τεχνικών αερίου / καυσίμων που είναι εξειδικευμένοι και άμεσα εκδίδουν αυτό το πιστοποιητικό για οποιοδήποτε τύπο εγκατάστασης φυσικού αερίου διαθέτετε.

Εφόσον έχει απανεργοποιηθεί μια παροχή αερίου για περισσότερο από ένα έτος, απαιτείται η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού αντοχής και στεγανότητας σύμφωνα με το ΦΕΚ976β/2012. Το εν λόγω πιστοποιητικό προσκομίζεται στο διαχειριστή – φορέα διανομής φυσικού αερίου από τον καταναλωτή. Μετά τη διεξαγωγή των δοκιμών εκδίδεται επί τόπου το πιστοποιητικό, συντάσσεται από εμάς η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εγκαταστάτη κατά ΠΔ112/2012 και φυσικά δίδεται το σχετικό ενημερωτικό έντυπο μαζί με το παραστατικό. Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση φθαρμένων στεγανοποιητικών φλαντζών ή άλλων εξαρτημάτων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου
Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε., είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και η υπογραφή των σχετικών
εντύπων :
• Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου (ή άλλου σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας).
• Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ.
• Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Εφόσον πρόκειται για νέα Σύνδεση στο δίκτυο διανομής φυσικού Αερίου, αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης που συνάψατε με
τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ή εφόσον πρόκειται για ήδη ενεργή παροχή σε άλλο Χρήστη Διανομής
αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού Φυσικού Αερίου.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
➢ Σε περίπτωση νέου ενοικιαστή ή χρήστη του ακινήτου : Μισθωτήριο ή παραχωρητήριο του ακινήτου σε ισχύ (αντίγραφο από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS, ή συμφωνητικό θεωρημένο από την Εφορία).
➢ Σε περίπτωση ιδιοκτήτη του ακινήτου : Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου (Εφόσον, η
Σύμβαση Σύνδεσης με τον Αρμόδιο Διαχειριστή είναι στα στοιχεία του).
Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες του ακινήτου, απαιτείται και η υποβολή σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων εκ
μέρους της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών).
➢ Σε περίπτωση Πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση : Αντίγραφο του πρακτικού απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της
πολυκατοικίας για την εκλογή του Διαχειριστή.
➢ Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο (π.χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) : Τα απαραίτητα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
✓ Ο πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να υπογράψει αντί αυτού και για λογαριασμό του τη Σύμβαση Προμήθειας.
Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να μεταβιβαστεί η Σύμβαση Προμήθειας φυσικού αερίου, από έναν υφιστάμενο σε ένα νέο
χρήστη της εγκατάστασης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών :
• Κωδικός Παροχής υφιστάμενου Πελάτη, ή Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ή Serial
Number του μετρητή φυσικού αερίου (ή εναλλακτικά ένας παλιός λογαριασμός που να πιστοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία).
• Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου (τα μαύρα ψηφία από το καντράν του μετρητή, που δείχνουν τα συνολικά μετρημένα κυβικά
κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, ή φωτογραφία του μετρητή).
• Φωτοτυπίες ταυτότητας του παλιού (υφιστάμενου) και του νέου (διαδόχου) Πελάτη.
• Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ του νέου (διαδόχου) Πελάτη.
• Προαιρετικά το ΙΒΑΝ του του παλιού (υφιστάμενου) πελάτη (για επιστροφή εγγύησης / φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
➢ Σε περίπτωση νέου ενοικιαστή ή χρήστη του ακινήτου : Μισθωτήριο ή παραχωρητήριο του ακινήτου σε ισχύ (αντίγραφο από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS, ή συμφωνητικό θεωρημένο από την Εφορία).
➢ Σε περίπτωση ιδιοκτήτη του ακινήτου : Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου (Εφόσον, η
Σύμβαση Σύνδεσης με τον Αρμόδιο Διαχειριστή είναι στα στοιχεία του).
➢ Εφόσον υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες του ακινήτου, απαιτείται και η υποβολή σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων εκ μέρους της
πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών.
➢ Σε περίπτωση νέου Διαχειριστή Πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση : Αντίγραφο του πρακτικού απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την εκλογή του νέου Διαχειριστή.
➢ Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο (π.χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) : Τα απαραίτητα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ / ΔΙΑΔΟΧΗΣ
Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη η παρουσία και των 2 πελατών (παλιού και νέου), προκειμένου να
συμπληρωθεί ορθά η αίτηση διαδοχής/μεταβίβασης και να συμφωνηθούν τα σχετικά στοιχεία της.
✓ Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο Πελατών απαιτείται η προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης (θεωρημένη από Δημόσια
Αρχή).
✓ Σε περίπτωση αποχώρησης του παλιού χρήστη της παροχής, ο οποίος δεν προέβη σε διακοπή της τροφοδότησης και σε
τακτοποίηση των οφειλών του, ή έχει προβεί σε παραβίαση σφραγισμένου μετρητή, τότε η αίτηση μεταβίβασης / διαδοχής
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
✓ Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κληρονομικά θέματα) απαιτούνται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε περιπτώσεις νέων Συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου (ή μεταβιβάσεων), όταν ο νέος πελάτης δεν είναι φυσικό πρόσωπο,
πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται από την εκάστοτε διαδικασία, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα επιπλέον
δικαιολογητικά:
➢ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
2. Αντίγραφο εντύπου έναρξης δραστηριότητας και πιθανών μεταβολών αυτής από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός
Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης, ή σχετική βεβαίωση από ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία.
3. Επιπλέον, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ατομική επιχείρηση
• Βεβαίωση Εγγραφής στο Επιμελητήριο, ή αντίστοιχο Σύλλογο/Ένωση (π.χ. ΓΕΜΗ), όχι παλαιότερη των τριών μηνών.
Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.)
• Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί
τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας, ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί
τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας, ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί
τροποποιήσεων του καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.
➢ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:
• Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου.
• Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων.
• Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού.
• Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα.
➢ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ:
• Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού.
• Δημοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύματος.
• Ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.
• Πιστοποιητικό Εθνικού Τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης τροποποίησης ή λύσης του Ιδρύματος.
➢ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:
• Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
• Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού για τη χρήση φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο ακίνητο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Ε.Π.Α.
• Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού με την οποία ορίζουν συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για την
υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας με την Ε.Π.Α. και την διαχείριση της.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες που μπορεί να χρειαστείτε, μπορείτε να τις λάβετε από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Γραφείων
Εξυπηρέτησης Πελατών και του Τηλεφωνικού Κέντρου της Εταιρείας, στον αριθμό 18321 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού
παρόχου) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9:00 το πρωί μέχρι της
15:00 το απόγευμα.
Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης:
• Στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 54-56, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Περιοχή Λιμάνι).
• Στη διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμανλή 57, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Περιοχή Ιπποκρατείου).
• Στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 34 & Εθνικής Αντιστάσεως, στο Δήμο Καλαμαριάς.
Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:
• Στη διεύθυνση Φαρσάλων 217 στη Λάρισα.
• Στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2 και Αργοναυτών στο Βόλο.
• Στη διεύθυνση Ταλιαδούρου 21 στην Καρδίτσα.
• Στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 10 στα Τρίκαλα.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Σε κάθε δουλειά που αναλαμβάνουμε χρησιμοποιούμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον χώρο της ενέργειας για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς.

Skip to content